Assurance

ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลคีตครามมอนเทสซอรี (Mori Mori Montessori) ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ์ เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพโดยสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย (Montessori Association of Thailand) เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมอนเทสซอรี เพื่อรับรองการประชุมวิชาการมอนเทสซอรีนานาชาติครั้งที่ 29

Mori Mori Montessori have participated in the National Montessori Quality Assurance Program of the Montessori Association of Thailand.
We are very proud and honoured that we received the prestigious certificate and ready to welcome the Montessori family, from all across the world,
at the 29th International Montessori Congress in 2023