Educational Management, Chulalongkorn University & Mori Mori Montessori

ยินดีต้อนรับคณะนิสิตปริญญามหาบัณฑิต ในความดูแลของท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต้นแบบด้านวิชาการ เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์การ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน ขอบข่ายงานวิชาการ นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลค่ะ

ภูมิใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่จะต่อยอดคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศของเราค่ะ