กิจกรรมจากนักผจญเพลิงเทศบาลนครราชสีมา

ทีมคุณน้านักผจญเพลิงจากเทศบาลนครราชสีมากรุณามาให้ความรู้และจุดประกายอาชีพในฝันของเด็ก ๆ ค่ะ เด็ก ๆ แต่งกายและนำเสนออาชีพในฝันเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากเพลิงไหม้ ป้องกันตนเองจากควันไฟ สำรวจความปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบตัว จนถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงในภาคปฏิบัติค่ะ
นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และบุคลากรทุกคน ทางร.ร.ได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ซักซ้อมการอพยพเด็กตามแผนเผชิญเหตุในภาคปฏิบัติโดยทีมหน่วยปฏิบัติการดับเพลิงผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบพระคุณหน่วยงานเทศบาลนครราชสีมาที่ให้ความกรุณามาให้ความรู้เด็ก ๆ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนับสนุนอย่างอบอุ่น ขอขอบพระคุณค่ะ
Mori Mori Montessori
Lifelong Learner