Office of the Private Education Commission : OPEC

ในวันนี้ ท่านกรรมการบริหารองค์กรมอนเทสซอริสากล (AMI Board) สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT) และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ได้รับเกียรติ์อย่างยิ่งในการเข้าพบหารือความร่วมมือกับท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดงานประชุมวิชาการมอนเทสซอริและการสนับสนุนโรงเรียนมอนเทสซอริในภาคเอกชนของประเทศไทยค่ะ